KATEGORIE

GMINY

GMINY

Regulamin portalu ELW24.pl

 1. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
  1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
   1. publikacja informacji tekstowych i graficznych
   2. publikacja reklam i ogłoszeń
   3. publikacja nekrologów
  2. W związku z ciągłym rozwojem usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.
  3. Usługi udostępniane w serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny.
 2. DEFINICJE
  1. Portal - system zapewniający Użytkownikom dostęp do internetowej platformy informacyjnej włączonej do sieci Internet pod adresem www.ELW24.pl, w postaci systemu podstron, objętych jedną wspólną nazwą, z ofertą bezpłatnych informacji oraz ofertą płatnych ogłoszeń i reklam.
  2. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część.
  3. Administrator - osoba lub podmiot zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne strony Portalu.
  4. Użytkownik - osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji.
  5. Wolny dostęp - dostęp oferowany przez Portal nieodpłatnie, informacje ogólnodostępne.
  6. Ogłoszenia drobne - serwis udostępniony dla Użytkowników w celu prezentacji oferty handlowej lub usługowej.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Portal powstał w celu tworzenia systemu wolnego dostępu do stron (witryn, serwisów, usług).
  2. Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w pkt. 2.
  3. Portal jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależny utwór.
  4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, danych z Baz Danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela.
  5. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 4. TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
  2. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu stron w systemie Platformy w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
  3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel / Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu: połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML).
  5. Zapytania, uwagi i reklamacje można przekazywać:
   1. za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@elw24.pl
   2. za pomocą formularza kontaktowego pod adresem elw24.pl/kontakt
  6. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  7. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Warunkiem publikacji reklamy jest dostarczenie materiału zgodnego z wymogami (szczegóły pod adresem https://elw24.pl/zareklamuj-sie) i uiszczenie ustalonej opłaty.
  2. Ogłoszenia drobne (do 250 znaków) dodawane są przez ogłoszeniodawców za pomocą panelu dodawania ogłoszeń (https://elw24.pl/ogloszenia) i ukazują się po dokonaniu płatności sms-em w systemie Tpay.com. Koszt zamieszczenia ogłoszenia na okres 2 tygodni to 5 zł plus VAT. W tym czasie ogłoszeniodawca może edytować bądź usunąć ogłoszenie.
  3. Nekrologi zamieszczane są nieodpłatnie po dostarczeniu treści na adres kontakt@elw24.pl 
  4. Wydawca odmówi publikacji treści niezgodnych z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 6. REKLAMY, OGŁOSZENIA, NEKROLOGI
  1. Na naszym serwisie udostępniamy możliwość reklamowania się poprzez sponsorowane banery oraz miniaturki. Do wyboru:
   1. baner górny na stronie głównej
   2. baner pod modułem rekomendowanych artykułów
   3. miniatura w module rekomendowanych artykułów
   4. miniatura w sekcjach kategorii na stronie głównej
   5. baner górny na podstronie kategorii i regionu
   6. baner środkowy na podstronie kategorii i regionu
   7. baner górny w artykule (losowo)
   8. baner środkowy w artykule (losowo)
   9. baner górny na stronie kontaktu
   10. baner górny na stronie zareklamuj się
  2. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z Administratorem na adres reklamy@elw24.pl. Wycena jest idywidualna. Aby móc reklamować się w serwisie ELW24.pl należy przygotować grafiki w postaci plików jpg w wymiarach: 1200x300 px, 320x640 px, 500x330 px, 330x170 px.
  3. Ogłoszenia drobne (do 250 znaków) dodawane są przez ogłoszeniodawców za pomocą panelu dodawania ogłoszeń i ukazują się po dokonaniu płatności sms-em w systemie Tpay.com. Koszt zamieszczenia ogłoszenia na okres 2 tygodni to 5 zł plus VAT. W tym czasie ogłoszeniodawca może edytować bądź usunąć ogłoszenie.
  4. Nekrologi przyjmowane są i publikowane nieodpłatnie. Czas publikacji 2 tygodnie. Treść nekrologu (według poniższego wzoru) prosimy przesyłać na: kontakt@elw24.pl.
  5. wzor jak wypełniać nekrolog
  6. Ogłoszeniodawcom zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
   1. treść nie odpowiada wybranej kategorii,
   2. treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
   3. treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
   4. treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www);
   5. treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
   6. treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne;
  7. Tego typu ogłoszenia będą usuwane, zaś w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa - powiadamiane organy ścigania.
 7. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO
  1. Właściciel / Administrator udostępniając Gościom i Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich.
  2. W Portalu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Portalu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
  3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Właściciela / Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.
  4. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Portalu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela / Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.
  5. Użytkownicy oświadczają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
  6. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Gości i Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach elektronicznej, jak i innych form prezentacji serwisu.
  7. Prawo do znaku towarowego www.ELW24.pl przysługuje Właścicielowi. Znaku tego nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela.
  8. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Portalu.
  2. Postanowienia inne niż zawarte w Regulaminie, które mają wiązać Strony Umowy, muszą posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.
  3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji (art. 183 (1) - 183 (15) kp oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.
  4. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Portalu i Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
  5. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują
  6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.